Stadgar

§ 1 Namn 
Eyja – Skärgårdens islandshästförening är en lokal förening under Svenska Islandshästförbundet. Klubben är verksam i Nacka och Värmdö med omnejd i östra Stockholm.  

§ 2 Ändamål och verksamhet 
Eyja är ideell förening som är ansluten till SIF och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottfsörbund (RF) i enhetlighet med SIFs anslutning. Syftet är att verka för vidgad kännedom om islandshästen och dess användning inom hästsport och rekreation, samt att samla alla vänner av islandshästen kring sådana aktiviteter och gemensamma uppgifter som främjar dessa syften. Föreningen ska arbeta demokratiskt, jämlikt och jämställt samt verka för en dopningsfri idrott.

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med “Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar). Eyja ska anordna kurser, tävlingar och andra aktiviteter. Information till medlemmarna sker via hemsidan och sociala medier. 

§ 3 Sammansättning, tillhörighet mm
Föreningen består av de fysiskt personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Genom medlemskap i SIF blir föreningen även medlem i Upplands idrottsförbund samt i Upplands distriktsförbund – islandshäst.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av idrottsorgan. På begäran av RF, SIF eller vederbörande SDF-eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen medges den som avser att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att efterleva dess stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. Huvudmedlem är den som via lokalföreningen även betalar Svenska Islandshästförbundets SIF:s medlemsavgift. Stödmedlem är den som endast betalar stödavgift och som är huvudmedlem i annan lokalförening. Junior är en person t.o.m. det kalenderår hen fyller 18 år. Minior är en person t.o.m. det kalenderår hen fyller 12 år. Familjemedlem är en person boende på samma adress som en seniormedlem. 
Medlem kan uteslutas ur föreningen, om medlemmen i fråga har handlat i uppenbar strid mot lokalföreningens stadga. Ett sådant beslut fattas av lokalföreningens årsmöte med minst 2/3 majoritet. 

Har medlemsavgiften inte erlagts före sista förfallodag upphör medlemskapet att gälla.

§ 5 Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften för nästföljande år fastställs av lokalföreningens årsmöte. Medlemsavgift förfaller till betalning vid februari månads utgång. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften när helst under året inträde i lokalföreningen sker. Medlem som inbetalt fastställd årsavgift äger rätt att deltaga i tävlingar enligt gällande tävlingsreglemente, samt kurser och andra aktiviteter som anordnas. 

§ 6 Organisation
Föreningens verksamhetsår räknas per kalenderår. Under verksamhetsåret håller lokalföreningen det antal möten den själv bestämmer.

§ 7 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter och lägst 2 och högst 4 suppleanter, varav minst 1 skall vara ungdomsrepresentant. Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Verksamheten granskas av revisor vald av lokalföreningsårsmötet.

§ 8 Lokalklubbens årsmöte
Lokalföreningens årsmöte skall hållas senast mars månad. Kallelse till lokalföreningens årsmöte sker genom kallelse på

Eyjas hemsida, senast 14 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt, med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig.

Dagordningen skall omfatta följande punkter.

a) Mötets öppnande

b) Godkännande av föredragningslista

c) Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs

d) Val av ordförande att föra förhandlingarna

e) Anmälan av styrelsens val av sekreterare

f) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

g) Behandling av verksamhetsberättelsen

h) Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

j) Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

k) Val av ordförande på ett år samt val av kassör, sekreterare samt ev ledamöter och suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år.

l) Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år

m) Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa

n) Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande

o) Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år

p) Motioner till riksårsmöte

q) Övriga i förväg anmälda frågor

r) Övrig information

s) Mötets avslutande

Beslutanderätt tillkommer varje huvudmedlem inom lokalföreningen som uppnått 12 års ålder.

Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till årsmötet, att behandlas under övriga frågor, skall vara lokalföreningsordförande tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i lokalföreningen. Protokoll från lokalföreningsårsmöte samt röstlängd skall årligen insändas till SIF:s kansli.

§ 9 Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör i förening, eller på så sätt som styrelsen bestämmer.

§ 10 Valberedningens arbetsuppgifter
Valberedningen har att i god tid före årsmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar ta fram förslag på kandidater till ny styrelse och revisorer. Dessa förslag skall hållas tillgängliga för alla medlemmar.

§ 11 Stadgeändring
För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt lokalföreningsårsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande lokalföreningsårsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.

§ 12 Upplösning av lokalförening
Lokalförening kan upplösas efter beslut på lokalföreningsårsmöte med 2/3 majoritet. Kvarvarande tillgångar tillfaller Svenska Islandshästförbundet.

Rulla till toppen